FİTTİNGS NEDİR ? (MANŞON)

FİTTİNGS NEDİR ? (MANŞON)

Fittings nedir ? (MANŞON)

Polietilen ve diğer ham maddelerin karışımın ortaya çıkan , torna yada enjeksiyon tekniği ile üretilen boru çapından daha geniş ve boyutlarına göre içlerini bakır,prinç,nikel yada alaşımlı teller sarılmış ek parçadır.

 

İçlerine sarılan tel manşon’ların direncini belirlemekte , ve bu dirençler ve polietilen’in erime sıcaklığı göz önünde bulundurularak kaynak süresi ,kaynak voltajı ve soğuma süresi belirlenmektedir.

 

Kaynak voltajı ve süresi üreticiden üreticiye değişiklik gösterebilmektedir.Üretici belirlemiş olduğu standartları 24 karekterlik bir barkod ile ek parçanın yüzeyine yapıştırır, bu standartlar üreticilerin iklimlendirme ve şartlandırma odalarında gerekli testlerden geçerek oluşturulmaktadır.

Neden fittings ?

Fittings (ek parça) maliyeti düşük olması ve işciliği kolay olmasından dolayı tercih edilir.

 

Nasıl kaynak yapılır.

Fittings kaynakları ELECTROPOWER elektrofüzyon kaynak makinası ile yapılır,önce boru yüzeyindeki ince tabaka kazıyıcı(scraper) ile kazınır sonrasında yüzey temizlik mendili ve solvent ile silinir.

Manşon orta çizgileri boru üzerinde işaretlenir ve manşon her iki tarafa eşit gelecek şekilde takılır,sonrasında kaynak uçları bağlanır ve fittings üzerindeki barkod okutulur ve kaynağa başlanır.

Kaynak sonrasında ek parça ve boru soğuma süresince hareket ettirilmeden bekletilmelidir.

 

What is Fittings? (Coupling)
Polyethylene and other raw materials resulting from the mixture, produced by the lathe or injection technique of the pipe diameter and according to the size of the pipe, copper, brass, nickel or alloy wires wrapped in additional parts.

The wire wrapped inside determines the resistance of the cuffs and the welding time, welding voltage and cooling time are determined by considering the resistances and the melting temperature of polyethylene.

The welding voltage and time can vary from manufacturer to manufacturer. The manufacturer adheres the standards he has set to the surface of the insert with a 24-character barcode.

Why fittings?
Fittings are preferred because they are low in cost and easy to work with.

How to weld.
Fittings welds are made by ELECTROPOWER electrofusion welding machine, the surface is first scrubbed with scraper (scraper) and then wiped with surface cleaning cloth and solvent.

The center lines of the sleeve are marked on the pipe and the sleeve is mounted equal to both sides, then the welding ends are connected and the barcode on the fittings is read and the welding is started.

After the welding, the fittings and pipes must be left without being moved during cooling.


Что такое фитинги? (Муфта) Полиэтилен и другое сырье, полученное из смеси, изготовленной с помощью токарного или инжекционного метода с диаметром трубы и в соответствии с размером трубы, медные, латунные, никелевые или легированные провода, обернутые в дополнительные детали. Проволока, обернутая внутри определяет сопротивление манжет, а время сварки, сварочное напряжение и время охлаждения определяются с учетом сопротивления и температуры плавления полиэтилена. Напряжение и время сварки могут варьироваться от производителя к производителю. Производитель придерживается стандартов, которые он установил для поверхности вставки с 24-символьным штрих-кодом. Почему фитинги? Фитинги предпочтительнее, потому что они дешевы и с ними легко работать. Как сваривать. Сварные швы изготавливаются методом электрофузии ELECTROPOWER Сварочный аппарат, поверхность сначала очищается с помощью скребка (скребка), а затем протирается тканью для очистки поверхности и растворителем. Центральные линии муфты отмечены на трубе, а муфта устанавливается равной обеим сторонам, затем сварочные концы соединяются и считывается штрих-код на фитингах, и начинается сварка. После сварки фитинги и трубы должны быть оставлены без перемещения во время охлаждения.